Abacus
Ja som 0 bojos per la cultura
M'hi sumo!

CONDICIONS LEGALS

Aquestes Condicions Generals s’apliquen exclusivament a qualsevol persona física que sigui soci titular de consum de l’entitat ABACUS SCCL (“Soci”), domiciliada al C/ Perú, 186 08020 Barcelona, NIF nº F-08226714, correu electrònic soci.client@abacus.coop i telèfon (+34) 932 178 166 (“ABACUS”) i que vulgui adquirir la condició de membre “Abacus+” a través del web https://abacusplus.abacus.coop/ (el “Web”) o a les botigues d’ABACUS

A l’adquirir la condició de membre d’Abacus+, el Soci adquirirà la mateixa condició a TRESC, titularitat de Club Català de Cultura, S.L., C/ Perú, 186 08020 Barcelona, amb NIF nº B-64175235 i correu electrònic info@tresc.cat (“TRESC”) i, per tant, haurà d’acceptar també els termes i condicions que apliquen als socis de TRESC.

L’adquisició de la condició de membre Abacus+ implica l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals, així que, abans d’acceptar-les, cal llegir-ne atentament el contingut. Si no s’accepten les Condicions Generals, l’alta no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part d’ABACUS ni de TRESC respecte d’Abacus+.

Alta i renovacions

Per a adquirir la condició de membre Abacus+, el Soci haurà de facilitar les dades personals requerides en el procediment d’alta previst al Web o a la botiga, i efectuar el pagament d’un import total de trenta-sis euros (36€) i que es correspon a un avançament dinerari que donarà dret a adquirir quatre (4) targetes regal per valor equivalent a nou (9) euros cada una d’elles, per a gastar en llibres. Les targetes regal es podran gastar en quatre (4) compres diferents.

Ser membre d’Abacus+ està limitat als primers dos mil (2.000) Socis que es donin d’alta. 

Una vegada hagi transcorregut un període d’un any, si els Socis no es donen de baixa d’Abacus+ de conformitat amb el procediment detallat posteriorment, ABACUS procedirà a carregar un nou import por valor de trenta-sis euros (36€) a canvi de quatre (4) noves targetes regal de nou euros (9€) per a comprar llibres. En el cas que es modifiquin alguna de les clàusules de les Condicions Generals, ABACUS ho informarà prèviament.

Les targetes regals virtuals seran accessibles a través del compte personal habilitat al Web abacus.coop. En el moment de l’alta, el soci d’Abacus+ les rebrà també al seu correu electrònic, essent aquestes vàlides al cap de 15 minuts de l’alta. ABACUS no serà responsable de les pèrdues, robatoris o accessos i usos no autoritzats de les targetes regal per causes que no li sigui imputables i, per tant, no tindrà cap obligació de substituir les targetes regal en aquests casos. Els Socis podran sol·licitar a ABACUS l’anul·lació de la seva targeta regal en cas de pèrdua o robatori i accessos no autoritzats per part de tercers. 

Forma de pagament

El Soci podrà realitzar el pagament de l’import de l’avançament dels trenta-sis (36€) euros mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través del procediment previst al Web o, físicament, a les botigues Abacus. El Soci haurà de facilitar la informació de pagament que li sigui requerida. El càrrec es farà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera. 

Una vegada s’hagi fet el pagament de l’import únic, el Soci rebrà una notificació d’ABACUS per correu electrònic, confirmant que el pagament s’ha realitzat correctament i, a continuació, podrà començar a utilitzar les targetes regal que estaran actives passats quinze (15) minuts des del moment del pagament.

En el cas de les renovacions, el Soci autoritza expressament a ABACUS perquè doni instruccions a l’entitat financera perquè faci el càrrec de l’import de l’avançament.

Avantatges

Els Socis d’Abacus+ gaudiran dels avantatges que es detallen a continuació durant els 12 mesos a partir del dia en què s’hagin donat d’alta:

  • Un deu per cent (10%) de descompte sobre el PVP en totes les compres a les botigues ABACUS excepte en llibres - incloent-hi revistes - on el descompte serà del 5%, informàtica - únicament Chromebooks -, consoles i videojocs - on el descompte serà del 3%. En queden exclosos també els serveis. El 10% de descompte es farà efectiu en el moment de la compra sempre que el PVP del producte no tingui un marge de venda inferior.

  • Transport gratuït en totes les compres fetes a la botiga online d’ABACUS.

  • Accés gratuït als avantatges dels socis de TRESC, tals com entrades exclusives en teatre, música, cinema, museus i esdeveniments culturals exclusius de Catalunya. 

A l’efecte, una vegada s’acceptin aquestes Condicions Generals i les aplicables a TRESC, el Soci rebrà un correu de benvinguda al TRESC amb la informació de com accedir i gaudir dels avantatges del TRESC.

Tant les targetes regal de nou euros (9€), com el descompte del deu per cert (10%), són aplicables i bescanviables a les botigues físiques ABACUS (situades a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears) i a la botiga online d’ABACUS.

Les condicions i avantatges per a Socis membres d’Abacus+ no són acumulables amb altres promocions i descomptes existents. Aquestes condicions i avantatges són compatibles amb qualsevol forma de pagament, incloent-hi targetes regal, vals regal, vals escolars, cupons que la persona tingui disponibles o altres formes de pagament similars que són vàlides en qualsevol cas.

El Soci disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des que es doni d’alta per exercir el dret de desistiment, excepte que ja hagi estat beneficiari dels avantatges oferts als membres d’Abacus+.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el Soci haurà d’omplir el Formulari de Desistiment que es reprodueix a continuació i enviar-lo per correu electrònic a atencio abacusplus@abacus.coop.

FORMULARI DE DESISTIMENT

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari degudament complimentat notifico a ABACUS, que exercito el dret de desistiment, de conformitat amb la legislació vigent.

Data:

 

Nom i cognoms:

 

E-mail de contacte:

 
 

El Soci accepta la devolució de l’import abonat en el seu dia, sense interessos, en el mateix mètode de pagament utilitzat.

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del formulari, ABACUS realitzarà l’abonament de l’import íntegre i retornarà l’import prèviament satisfet.

Devolucions

En cas de voler retornar un producte adquirit amb una de les targetes regal de 9€ d’Abacus+ la devolució es farà amb el mateix mètode o mètodes de pagament emprat en la compra.

Protecció de dades personals

El tractament de les dades personals facilitades pel Soci es durà a terme de conformitat amb la Política de Privadesa aplicable als Socis d’ABACUS i de TRESC i, per tant, es podran enviar comunicacions informatives sobre les activitats i promocions de cada entitat. 

Queixes i reclamacions

El Soci podrà contactar amb ABACUS, a través del correu electrònic  atencioabacusplus@abacus.coop i el formulari disponible a https://www.abacus.coop/ca/contacte, per tal de manifestar les seves queixes i reclamacions. 

ABACUS es compromet a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A tals efectes, les Condicions Generals només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Baixa

Si un Soci vol donar-se de baixa caldrà que es posi en contacte amb el Dep. d’Atenció al Client d’ABACUS amb una antel·lació de trenta (30) dies naturals abans de la data de renovació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a atencioabacusplus@abacus.coop.

Igualment, en el supòsit que ABACUS detecti qualsevol incompliment per part del Soci d’ABACUS respecte d’aquestes Condicions Generals, i qualsevol altra normativa aplicable, així com d’un ús fraudulent o il·legal de les targetes regal, podrà donar-lo de baixa de forma immediata.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Les Condicions Generales es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Catalunya.

De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, ABACUS informa als Socis que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Així mateix, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent en matèria de consumidors.